laos national anthem

Cynthia-G-Toups

By Cynthia-G-Toups

The National Anthem of Laos was written by Sisana Sisane and composed by Thongdy Sounthonevichit.

The motto of Laos: Peace, independence, democracy, unity, and prosperity.

laos national anthem 50

Hymn of the Lao People

For all time, the Lao people
Have glorified their Fatherland,
United in heart,
Spirit and vigor as one.
Resolutely moving forwards,
Respecting and increasing the dignity of the Lao people
And proclaiming the right to be their own masters.
The Lao people of all origins are equal
And will no longer allow imperialists
And traitors to harm them.
The entire people will safeguard the independence
And the freedom of the Lao nation.
They are resolved to struggle for victory
In order to lead the nation to prosperity.

national anthem of laos 50

Pheng Xat Lao

Sāt Lāo tangtǣ daimā
Lāo thuk thūan nā sœ̄t sū sutchai,
Hūam hǣng hūam chit hūam chai
samakkhi kan pen kamlang dīao.
Det dīao phǭmkan kāonā
būsā sū kīat khǭng Lāo,
Songsœ̄m sai sit pen chao
Lāo thuk son phao samœ̄; phāp kan.
Bǭ hai phūak chakkaphat
læ phūak khaj sāt khao mā lopkhūan,
Lāo thang mūan sū ēkalāt
itsalaphāp khǭng sāt Lāo wai
Tatsinchai sū sing ao sai
phā sāt kāo pai sū khūam watthanā.

laos national anthem lyrics 10

 

ເພງຊາດລາວ

ຊາດລາວຕັ້ງແຕ່ໃດມາ
ລາວທຸກທົ່ວຫນ້າເຊີດຊູສຸດໃຈ
ຮ່ວມແຮງຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈ
ສາມັກຄີກັນເປັນກຳລັງດຽວ
ເດັດດ່ຽວພ້ອມກັນກ້າວຫນ້າ
ບູຊາຊູກຽດຂອງລາວ
ສົ່ງເສີມໃຊ້ສິດເປັນເຈົ້າ
ລາວທຸກຊົນເຜົ່າສະເໝີພາບກັນ
ບໍ່ໃຫ້ພວກຈັກກະພັດ
ແລະພວກຂາຍຊາດເຂົ້າມາລົບກວນ
ລາວທັງມວນຊູເອກະລາດ
ອິດສະຫລະພາບຂອງຊາດລາວໄວ້
ຕັດສິນໃຈສູ້ຊີງເອົາໄຊ
ພາຊາດກ້າວໄປສູ່ຄວາມວັດທະນາ

laos national anthem flute 0–10
laos national anthem lyrics and translation

Cynthia-G-Toups

Hello Cynthia G. Toups! It's a pleasure to make your acquaintance. I'm the creator behind lyricstothesong.com, where we specialize in delving into the depths of song lyrics, uncovering their meanings, and celebrating the whimsy of nursery rhymes

Leave a Comment