Thailand national anthem

Cynthia-G-Toups

By Cynthia-G-Toups

The National Anthem of Thailand was written by Luang Saranupraphan and composed by Phra Chenduriyang.

national anthem of Thailand

Siamese land is renowned as the land of gold.
The Thais have conquered this beautiful land.
The Thai people have served it ever since the Ancient times.
United, we have defended it

In some eras, our foes have attacked us.
But the Thais sacrificed their lives to save their motherland.
With blood, we fought for our sovereignty
And hitherto we have kept Siam alive.

This Siamese land is the bulwark of the Thai race
Our blood runs through this nation’s veins.
Independence is like a pagoda we honor
We will rise and stand as one.

To protect our motherland and sovereignty so dear.
There will be no mercy for those who dishonor it.
We shall massacre them until their last.
To glorify our great Siamese land, Hurrah!

megan rapinoe thailand national anthem

national anthem in thailand Phleng chāt Thai

Phǣndin sayām nām prathư̄ang wā mư̄ang thǭng
Thai khao khrǭng tang prathēt khēt dǣn sangā
Sư̄p phao thai dưkdamban bōrān long mā
Rūam raksā sāmakkī tawī thai

Bāng samai sattrū čhū čhōmtī
Thai phlī chīp rūam rūam ruk lai
Kao lui lư̄at māi mung phadung phatai
Sayām samai burān rǭt talǭt mā

An din sayām khư̄ wā nư̄a khǭng chư̄a thai
Nam rin lai khư̄ wā lư̄at khǭng chư̄a khā
Ēkkarāt khư̄ čhēdī thī rao būchā
Rao čha sāmakkī ruam mī čhai

Raksā chāt prathet ekkarāt čhong dī
Khrai yamyī rao čha mai la hai
Ao lư̄at lāng hai sin phǣndin khǭng thai
Sathāpanā sayām hai thư̄at thai chaiyō

thailand national anthem lyrics background เพลงชาติไทย

แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง
ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า
สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา
รวมรักษาสามัคคีทวีไทย

บางสมัยศัตรูจู่โจมตี
ไทยพลีชีพร่วมรวมรุกไล่
เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท
สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา

อันดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย
น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
เอกราษฎร์คือเจดีย์ที่เราบูชา
เราจะสามัคคีร่วมมีใจ

รักษาชาติประเทศเอกราชจงดี
ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้
เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย
สถาปนาสยามให้เทอดไทยไชโย

Read more :Tanzania national anthem

when is the national anthem played thailand
what time is the national anthem played thailand
why is the national anthem played before movies in thailand
what time does the national anthem play in thailand
what time of day does thailand do national anthem

Cynthia-G-Toups

Hello Cynthia G. Toups! It's a pleasure to make your acquaintance. I'm the creator behind lyricstothesong.com, where we specialize in delving into the depths of song lyrics, uncovering their meanings, and celebrating the whimsy of nursery rhymes

Leave a Comment